Tịnh Tông Pháp Yếu
 Hành Trì
 1. Tịnh Độ Vựng Ngữ
 2. Trúc Song Tùy Bút  
 3. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
 4. Mộng Đông Thiền Sư Di Tập
 5. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục add_alert
 6. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao
 7. Tịnh Độ Thập Yếu
 8. Niệm Phật Tâm Yếu
 9. Cẩm Nang Tu Hành
 10. Tịnh Độ Tuyển Tập
 11. Pháp Uyển Châu Lâm
 12. Pháp Ngữ Thầy Thích Chân Hiếu

  tinhtongphapyeu@gmail.com