Tịnh Tông Pháp Yếu
 Trợ Duyên

flare Chú Giải
  1. Kinh A Di Đà Sớ Sao
flare Các Bài Khác
  1. Học Phật Vấn Đáp
  2. Khai Thị của PS Tự Liễu
  3. Cảm Ứng Thiên Vựng Biên
  4. Chuyện Vãng Sanh của Việt Nam
  5. Chuyện Vãng Sanh của Trung Hoa
  6. Nhân Quả Báo Ứng
  7. PS Đạo Chứng (Bác sĩ Quách Huệ Trân)


  Hành hương đi ngàn dặm, chẳng bằng ngồi yên trong nhà niệm Phật.  Cung phụng thầy tà, chẳng bằng hiếu thuận cha mẹ mà niệm Phật.  Kết giao rộng với bạn ma, chẳng bằng riêng mình thanh tịnh niệm Phật.
Vân Thê Pháp Vựng - Đại Sư Liên Trì

  Nay chúng sanh điên đảo, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng khế hợp với Phật, mình cùng Phật sai khác thì Tịnh Ðộ càng xa.  Còn như Duy Tâm Tịnh Ðộ vốn là để dạy các chúng sanh tu tập Thiền Ðịnh nhất tâm bất loạn.  Buông bỏ mọi thứ lợi dục trần lao, phiền não vọng tưởng; một tấc linh đài rỗng rang, thông suốt, thầm thầm, lặng lặng, trạm tịch vô vật.  Ðó gọi là “tịnh tâm”.  Do tâm thanh tịnh nên đạo tràng của đức Phật chân thật sẵn có của ta chẳng nhiễm, chẳng uế.
Như nay chúng sanh tu tập Thiền Ðịnh, vọng tưởng, nhân - ngã rối bời trong tâm, hợm mình, khinh người, thích a dua, xu lợi, cậy mình thế cả, giàu to, thích kết giao người quyền quý.  Cái niệm ban đầu của việc tọa thiền không biết, không hay, sa vào lưới tục, dù cho có những khổ hạnh từ trước cũng đều thành căn nguyên phú quý.  Tâm đã không tịnh thì làm sao tịnh cõi Phật được?
Trích từ "Thiền Tông Bí Mật Kinh"

  Ăn mặn, giết chóc, tổn hại sinh vật thì rất trái nghịch với tông chỉ từ bi; khiến cho người ta trí tối tăm, tinh thần hôn ám, tăng trưởng tham, sân, dâm dục, tăng thêm vô biên sanh tử; thân sau nghiệp chất như núi, oan oán đòi nợ có ngày nào xong.  Bình thủng chứa dầu, nhọc nhằn tinh thần.  Kẻ trí hãy nên tự suy xét.
Thiền sư Hư Vân
  tinhtongphapyeu@gmail.com