Tịnh Tông Pháp Yếu
 Hộ Niệm
♦ Bài Giảng:
 1. Hành Trang Cho Ngày Cuối
 2. Lâm Chung Tam Đại Yếu
 3. Lâm Chung Chu Tiếp
 4. Quy Tắc Trợ Niệm Khi Lâm Chung
♦ Phụ Lục:
 1. Tóm Tắt Những Điều Cần Biết Khi Hộ Niệm - Khổ giấy lớn 8.5" x 11"
 2. Tóm Tắt Những Điều Cần Biết Khi Hộ Niệm - Khổ giấy nhỏ 6" x 9"
 3. Khai Thị và Niệm Phật


Hộ Niệm rất quan trọng, nhưng Hộ Niệm không phải là một pháp môn để tu. Hộ Niệm chỉ là hỗ trợ, giúp cho người lâm chung giữ "chánh niệm", cầu vãng sanh. Hộ Niệm không phải là chánh công phu để vãng sanh, xin đừng thờ ơ với việc tu hành mỗi ngày.

Trích từ Quy tắc trợ niệm khi Lâm Chung & Pháp ngữ khai thị - Cư sĩ Lý Bỉnh Nam:
 1. Sau đây là lời từ Kim Khẩu của Thế Tôn, đích thân nói trong Kinh Pháp (Hán văn trang 73):
  “Phàm người niệm Phật, trong lúc bình thường tu quán tưởng, quán tượng, chưa đạt đến công phu Tam Muội; phàm người tu trì danh niệm Phật, chưa đạt được công phu Nhất Tâm Bất Loạn, một khi đến lúc lâm chung, bị bệnh khổ bức bách, thân tâm không thể yên ổn cùng đủ loại chướng ngại; quán tưởng, quán tượng, trì danh đều không khởi được.  Nếu có thể nghĩ:  Ở trước mặt mình, chân chân, thật thật, có Phật A Di Đà từ bi đưa tay tiếp dẫn, niệm niệm đều nghĩ mình phải vãng sanh Tây Phương.  Một niệm sau cùng có tâm nguyện vãng sanh, liền theo một niệm của tâm nguyện vãng sanh này mà sanh Tây Phương”.
Trích vài lời của Tổ Ấn Quang:
 1. Việc lớn sanh tử phải dự bị trước. Nếu đợi đến lúc sắp ra đi mới tu, chỉ e sẽ bị nghiệp lực đoạt mất.
 2. Ðừng nói những kẻ không biết đến pháp môn Tịnh Ðộ đành không biết làm cách nào, phải theo nghiệp thọ sanh; dù là đã biết nhưng chẳng chăm chú tu hành thật sự thì cũng giống hệt như vậy: bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ, lục đạo, vĩnh viễn luân hồi.
 3. Lâm chung trợ niệm ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình không đủ, may nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, tả hữu xốc nách, nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất.
 4. Người sống trong thế gian, chẳng luận lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần chết. Cái chết ấy không đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Người có lực lượng tự mình sắp đặt thỏa đáng, yên ổn, lẽ cố nhiên khi lâm chung không cần đến người khác giúp đỡ. Nhưng nếu được hỗ trợ lại càng thêm đắc lực.
  tinhtongphapyeu@gmail.com