Tịnh Tông Pháp Yếu
 Pháp Ngữ Thầy Chân Hiếu
• Năm 2004 (001 - 063)• Năm 2008 - 2009 (064 - 089)• Năm 2010 (090 - 130)
• Năm 2012 (131 - 191)• Năm 2013 (192 - 204)• Năm 2014 - 2016 (205 - 232)
• Năm 2017 (233 - 256)• Năm 2018 (257 - 272)• Năm 2019 (273 - 282)
• Năm 2020 (283 - 301)• Năm 2021 (302 - 322)• Năm 2022 (323-338)
• Phương Pháp Niệm Phật